Головна сторінка

Збірник наукових праць "Економічний простір" є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами

Засновник фахового видання з економіки - державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) http://www.pgasa.dp.ua


Свідоцтво про державну реєстрацію в Мінюсті України № 12699-1583Р від 17.05.2007р

Реєстрація в переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України №1081 від 29.09.2014р.

Міжнародна реєстрація: ISSN 2224-6282

Збірник «Економічний простір» включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем:

Index Copernicus
  http://journals.indexcopernicus.com/+,p3843,3.html)

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=rus:

Українські наукові журнали http://usj.org.ua/content/ekonomichnyy-postir

РІНЦ 
http://elibrary.ru/titel_about.asp?id=41282)


Advanced Science Index  http://journal-index.org/index.php/asi/author/

//scholar.google.com.ua/citations?user=sLRr06MAAAAJ&hl=ru
Цілями збірнику „Економічний простір” є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій.

Згідно з зазначеними цілями зроблено рубрикацію збірнику та сформовано якісний склад редакційної колегії (Редколегія) з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень. Редакційна політика базується на принципах обїєктивності та неупередженості; комплексності рецензування (зовнішнє та внутрішнє, в т.ч. "сліпе", рецензування); дотримання наукової етики; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами. Перелік рецензентів по науковим статтям за певний календарний рік охоплює науковців з різних ВНЗ та наукових закладів України.

Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; економіка природокористування; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Термін публікації матеріалів складає
3 місяці з дня їх надходження до редакції. Статті, відхилені рецензентами та редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Архів статей за останні 3 роки розміщено на сайті збірнику (дивись відповідну закладку)

Повний перелік опублікованих  наукових  статей в  електронному  вигляді  розміщено  на сайті  Національної  Бібліотеки  України ім.Вернадського в рубриці "Наукова періодика України" Архів статей можна переглянути на
сторінці   http://nbuv.gov.ua/j-tit/ecpros